Preikestolen Nasjonalpark forsidebanner

Preikestolen – en nasjonalpark verdig

Rogaland er et av landets største utbyggingsfylker. Gjennom flere ti-år har det meste av vasskrafta blitt utbygd. Dette sammen med bygging av veger, kraftlinjer og hytteområder har redusert den inngrepsfrie naturen betydelig. Tapet av inngrepsfri natur ser ut til å fortsette med nye planer om vindkraftanlegg og små kraftverk.

Også i Jørpelandsheia med Preikestolen er det i dag flere tekniske inngrep i form av kraftbygginger og kraftlinjer. Naturvernforbundet mener det fortsatt er betydelige arealer som er uberørt eller lite berørt av inngrep. I sum er verneverdiene i området store - både av regional og nasjonal karakter. Vi mener derfor at området kvalifiserer til status som nasjonalpark.

Vi er kjent med flere nye planer for kraftutbygging som vil spise opp Jørpelandsheia med Preikestolen bit for bit. Det er derfor nå eller aldri.

Naturvernforbundet i Rogaland oppfordrer alle berørte parter om å støtte forslaget om Preikestolen nasjonalpark – NÅ!

   
"

Det faglege grunnlaget for oppretting av nasjonalpark på nordsida av Lysefjorden er tilstades

Fylkesmannen i Rogaland

"

Websidene for Preikestolen Nasjonalpark er utviklet og hostes med støtte fra EnterNett as.