Startsiden / Rapporten / 3 hovedområder / Østre del / Viktige naturtyper og kulturminner i østre del

Viktige naturtyper og kulturminner i østre del

Naturtype Sted Verdi Beskrivelse
Våtmark Nystøldalen B Store uberørte myrområder, meandrerende elv
Hardheia A Rikberglokalitet
Sundmork B Bredemt sjø, terasselandskap
Sundmork C Rester etter gammel gård
Sandvatn B Uregulert vann
Krokavatn B Uregulert vann
Steinfjellet B Karakteristiske og tydelige moreneavsetninger
Bekkekløfter Nord i området A/B Veldig rik moseflora