Startsiden / Rapporten / Kilder

Kilder

Andersen, R. og Jordhøy, P. (1983):Forundersøkelse av viltinteressene i Jørpelandsvassdraget, Rogaland. Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk., reguleringsundersøkelsene.

 

Direktoratet for naturforvaltning (2006):Kartlegging av naturtyper – Verdisetting av biologisk mangfold. DN-håndbok 13 2.utgave 2006 (revidert 2007).

 

Fremstad, E. (1997):Vegetasjonstyper i Norge. - NINA Temahefte 12: 1-279.

 

Fylkesdelplan for FINK (2003):Friluftsliv. Omtale av friluftsområdene i FINK. Rogaland Fylkeskommune. Høringsutkast oktober 2003.

 

Fylkesdelplan for FINK (2003):Naturvern. Omtale av naturvernområde i FINK. Fylkesmannen i Rogaland, Miljøvernavdelinga. Høringsutkast oktober 2003.

 

Henriksen, G. (2005):Lysefjorden – Preikestolen og Kjerag. Wigestrand Forlag.

 

Kommuneplanen for Forsand (2007):Høyringsutkast til kommuneplanen 2007 - 2022.

 

Kommuneplanen for Hjelmeland (2006):Kommuneplanen sin arealdel 2006 - 2017

 

Kommunedelplan for Strand (1999): Biologisk mangfold og naturverdier. Strand kommune – resultatenhet miljø.

 

Kålås, J.A., Viken, Å. og Bakken, T.(red.)(2006):Norsk Rødliste 2006 – 2006 Norwegian Red List. Artsdatabanken, Norway.

 

Munkejord, Aa. og Håland, A. (1983):Konsesjonsavgjørende undersøkelser i Jørpelandsvassdraget, Rogaland fylke. Ornitologi. Zoologisk museum, Universitetet i Bergen. Rapport: Ornitologi nr.14.

 

Nilsen, M. og Sægrov, H. (1983):Fiskeribiologiske undersøkelser i Jørpelandsvassdraget m.fl. Konsekvenser av planlagt kraftutbygging. Fylkesmannen i Rogaland

 

Rodvelt, O. (1983):Flora og vegetasjon i Jørpelandsvassdraget. Sammendrag og konklusjon. Botanisk institutt, Universitetet i Bergen

 

Rogaland Fylkeskommune(1994):Fylkesdelplan for preikestolområdet

 

Rogaland Fylkeskommune(1996):Vakre landskap i Rogaland. Registrering,evaluering og prioritering av verdifulle landskap i Rogaland – et landskapsprosjekt fra Rogaland Fylkeskommune, regionalplanavdelingen.

 

Sjulsen, 0.E. (1983): Jørpelandsvassdraget – En geofaglig oversikt. Befaringsrapport med verdivurdering. Kontaktutvalget for vassdrafgsreguleringer, Universitetet i Oslo.

 

Statsskog SF og Naturforvalteren konsulentfirma (2005): Innvirkninger av ny turløype mellom Kjærag og Flørli på villrein.

 

Tysse,T. m.fl.(1993): Miljøstatus. Strand kommune, mars 1993.

 

Muntlige kilder:

Roy Mangersnes Egil Tjensvoll

Ove Førland Geir Sigve Norland

Rune Imsland

Erik Thoring