Startsiden / Rapporten / Sammendrag

Sammendrag

Preikestolen og området rundt er et unikt område med en variert topografi. Karakteristisk for landskapet er at det er sterkt oppskåret med en rekke små og store vann. Variasjonen er stor fra Preikestolen sitt loddrette stup, via ulike skogtyper, til kystlynghei og snaufjell. Viktige lokaliteter som rikberg og myr med kalkkrevende arter er med på å komplettere den store variasjonen i området. Mange sjeldne planter og fugler er registrert, og flere av disse står oppført på den nasjonale rødlista. Området danner en korridor som forbinder fjell og hav. Dette gjenspeiler seg i flora og fauna. Mange alpine arter har sin vestligste utbredelse i dette området.

Tidligere miljøvernminister, Torbjørn Berntsen, kunne ikke ha karakterisert området bedre: «Et område med store nasjonale verdier». Rogaland Fylkeskommune har i sin rapport «Vakre landskap i Rogaland» gitt Lysefjordområdet høyeste verdi. Størsteparten av det planlagte verneområdet ligger inne i Fylkeskommunen sin FINK-plan som område avsatt til friluftsliv.
I sum har området stor nasjonal verdi på grunn av sin variasjon, både i topografi og vegetasjon. Det har stor reklameverdi for fylket og landet som helhet.

"

Et område med store nasjonale verdier

Torbjørn Berntsen (AP), Tidligere miljøvernminister

"

 

Trusselbildet består i hovedsak av ønske om mer kraftutbygging, skogsbilveier og utvidelse av eksisterende hytteområder.

Det er ønskelig med et varig vern av dette unike området for å unngå en bit-for-bit fragmentering, som til slutt vil føre til at området med dets kvaliteter er tapt for alltid.