Startsiden / Rapporten / 3 hovedområder / Østre del

Østre del

Det østlige området skiller seg ut fra de to andre områdene. Her har vi store områder som ligger over skoggrensa, og topper som strekker seg opp mot 800m. Bare i de nordlige og østlige områdene finner vi igjen skogen. Den østre delen er «fattigere» på arter enn de to andre områdene, men inneholder en ny dimensjon som kompletterer området og gir det ett enda større spenn i vegetasjonstyper og landskapsformer. Her finner vi og de mest uberørte områdene som ligger lengst unna menneskelig påvirkning (se vedlegg 3) Denne østlige delen er definert som villreinområde, men inngår ikke i det nåværende verneområdet, Ryfylke-Setesdal-vesthei. En videre oppstykking og fragmentering av området vil være med på å innskrenke villreinens leveområder. I dette området finner vi og en alpin fuglefauna. Bestanden av blåstrupe representerer en vestlig utbredelsesgrense for arten. Det er også blitt observert spillende boltit, noe som kan indikere hekking (vil også representere en vestlig utbredelsesgrense). To store vann i området er fortsatt ikke regulerte, Sandvatn og Krokavatnet.

Nystøldalen

Nystøldalen

 

Rødlistearter i østre del

Gruppe Artsnavn Gruppe Artsnavn
Fugler Fjellvåk Karplanter Brudespore
Hubro Brunskjene
Kongeørn
Storlom
Steinskvett

Viktige naturtyper og kulturminner i østre del

Naturtype Sted Verdi Beskrivelse
Våtmark Nystøldalen B Store uberørte myrområder, meandrerende elv
Hardheia A Rikberglokalitet
Sundmork B Bredemt sjø, terasselandskap
Sundmork C Rester etter gammel gård
Sandvatn B Uregulert vann
Krokavatn B Uregulert vann
Steinfjellet B Karakteristiske og tydelige moreneavsetninger
Bekkekløfter Nord i området A/B Veldig rik moseflora

Trusler (østre del)

· Vannkraftutbygging i uregulerte vassdrag.

· Skogsbilveier og anleggsveier som vil øke tilgjengeligheten for allmennheten.

· Utvidelse av eksisterende hytteområder.