Startsiden / Rapporten / 3 hovedområder / Vestre del

Vestre del

Størsteparten av den vestlige delen er skogkledd. Skogbildet er variert, med innslag av mange treslag. I sør og nord er det bra bestander av furuskog. Høyereliggende områder er dominert av bjørk, men i sørhellinger kan man også finne en del ospeholt. I de lavereliggende og soleksponerte områdene finnes det en del områder med edelløvskog. Langs bekker og elever vokser det svartor. Området er kupert med mange små og store vann, bekker og myrer. Her er det registrert en rekke rødlistearter, både av fugler, karplanter, sopp, moser og lav (se tabell). Flere plasser kan man finne rester etter tidligere bruk: kvernhus, husmannsplasser og stølsbuer (se vedlegg 5).

Gammel løvskog ved Svortingsvatnet

Gammel løvskog ved Svortingsvatnet (Foto: Ove S. Førland)

Rødlistearter i vestre del

Gruppe Artsnavn Gruppe Artsnavn
Fugler Hvitryggspett Moser Praktdraugmose
Fjellvåk Kløftegrimemose
Gråspett Lav Gubbeskjegg
Steinskvett Hornstry
Karplanter Barlind Kort trollskjegg
Brudespore Kystkorallav
Sopp Brun-kvitkjuke Kystsaltlav
Fjærsopp Kystskriftlav
Hornsopp Kystdogglav
Hårseigsopp Theleopsis rubella
Røykkøllesopp Pachyphiale carneola
Hornskinn Megaspora pachycarpa
Skeletocutis lenis Hodeskoddelav

Viktige naturtyper og kulturminner i vestre del

Naturtype Sted Verdi Beskrivelse
Skog Ulvaskog-Rindane B Gammel barskog
Botnafjellet B Høyfjellsplanter
Kystfuruskog F12 Langavatnet A Stor, svært gammal, urørt kystprega furuskog med sjeldne mosearter.
Kvartærgeologi Revsvatn B Bueformet sidemorene
Fjordlandskap Ulvaskog – Revsvatn A Del av landskapet rundt Lysefjorden. Storslått, særpreget.
Hei, fjell Moslifjellet B Mektig landskap med lite inngrep.
Heiområde Småsildalen B Stort utmarksområde, lite inngrep.
Landskap Tysdalsvatn B Storslått og spesielt landskap

Trusler (vestre del)

· Videre vannkraftutbygging

· Utvidelse av eksisterende hytteområder.

· Bygging av skogsbilveier.