Startsiden / Rapporten / Områdebeskrivelse / Dyreliv og fugleliv

Dyreliv og fugleliv

Her kan du møte på alle de fire hjortedyra. Hjort, rådyr og elg holder seg helst i den vestlige enden. Dersom du er heldig kan du møte på villreinen i den østlige delen av området. Fuglefaunaen er middels variert og relativt typisk for den naturgeografiske regionen. Særlig rike lokaliteter er Skurvedalen og Småsildalen. Området har en god bestand av hønsefugl. Forholdsvis store forekomster av rovfugl og mangfoldet av spetter er interessant. I tillegg er smålom og storlom godt representert. Fjellheia har forekomster av en alpin fuglefauna.

Storlom

Storlommen (Gavia arctica) hekker over store deler av landet, særlig i innlandet. Den foretrekker store fiskerike, vegetasjonsfattige innsjøer, både i skogstrakter og høyereliggende områder. Den foretrekker innsjøer med jevn vannstand, helst med lave torvøyer som gir en ideell reirplass. Arten står på den norske rødlisten i kategorien sårbar, mye på grunn av vassdragsregulering, garnfiske, jakt, ufred i hekketida og forsuring med fiskedød. (Kilder: www.miljolare.no / Wikipedia)