Startsiden / Rapporten / Områdebeskrivelse / Topografi og geologi

Topografi og geologi

Området går fra havnivå og opp mot 900 moh, men størsteparten ligger mellom 400-600moh. Berggrunnen i området består i hovedsak av middels til grovkornet granitt. Fjellmassene er generelt mest oppsprukket i områdene vest for Longavatn. Ett spennende trekk med berggrunnen er at det går kalkårer i fjellet. Disse kommer til syne der sigevann trenger seg fram og gir små områder med «rikberg». Her finner man en spennende flora med mange kalkkrevende planter, flere meget sjeldne for Rogaland. Topografien er variert, og karakteristisk for landskapet er at det er sterkt oppskåret med en rekke små og store vann. Vekslingen mellom nakne fjelltopper, furukledte åser, bjørkekledte lier, lyngheier, myrer, bekker og vann gjør at landskapet ikke virker ensformig og kjedelig til tross for liten variasjon i bergartstypen. Området har kystklima med milde vintre, kjølige somrer og mye nedbør.