Startsiden / Rapporten / Vedlegg / Vegetasjonstyper

Vedlegg 2 - Vegetasjonstyper

 

Oversikt over vegetasjonstyper i Preikestolområdet.

Skog

A3 Røsslyng-blokkebær furuskog

A4 Blåbærskog

A5 Småbregneskog

B1 Lavurtskog

Sjelden i området. Ikke vanlig i fylket som helhet.

C1 Storbregneskog

Kravfulle arter

D Edelløvskogen

E4 Rik sumpskog

Stor vitenskapelig verdi i Norge som representant for et artsrikt sydvestlig innslag.

 

Hei og berg

H1 Røsslynghei

F2 Bergsprekk/bergveggvegetasjon

Flora med næringskrevenede arter. Mange sjeldne i Rogaland. Stor verneverdi.

 

Myr

J3 Bjønnskjeggmyr

K1 Porsmyr

K3 Fattig fastmattemyr

M2 Middels rik fastmatte myr

Finnes noen få slike myrer. Stor vitenskapelig og pedagogisk verdi, b.la fordi flere av artene er meget sjeldne i Rogaland. Gir et viktig bidrag til artsmangfoldet i området.

 

Snøleievegetasjon