Startsiden / Tema / Rødlistearter

Rødlistearter i Preikestolområdet

Den nasjonale rødlista er den offisielle oversikten over truede arter i Norge. En ny rødliste for Norge ble offentliggjort den 6. desember 2006. Rødlista 2006 har blitt utarbeidet etter den Internasjonale naturvernorganisasjonen (IUCN) sine kriterier. IUCN sine kriteriesett er utviklet for å gi en mest mulig realistisk vurdering av sannsynligheten for at en art skal dø ut. Regjeringen har vedtatt at tapet av biologisk mangfold i Norge skal stoppes innen 2010. Rødlista vil være et viktig bidrag til arbeidet med å måle om dette målet blir nådd, da den gir oss informasjon om hvilke av våre arter som står i fare for å dø ut.

For mer informasjon om rødlista og rødlistearter anbefaler vi Artsdatabankens informasjon om rødlista.

Denne siden inneholder en samlet oversikt over registrerte rødlistearter i Preikestolområdet. Se også vårt bildegalleri over rødlistearter.

Rødlistearter mot fjorden

Gruppe Artsnavn Gruppe Artsnavn

Fugler

 

 

Teist Karplanter Barlind
Vandrefalk Sølvasal
Hubro Buntsivaks
Storlom Bergfaks
Kongeørn
Hønsehauk
Dvergspett
Hvitryggspett
Gråspett

Rødlistearter i vestre del

Gruppe Artsnavn Gruppe Artsnavn
Fugler Hvitryggspett Moser Praktdraugmose
Fjellvåk Kløftegrimemose
Gråspett Lav Gubbeskjegg
Steinskvett Hornstry
Karplanter Barlind Kort trollskjegg
Brudespore Kystkorallav
Sopp Brun-kvitkjuke Kystsaltlav
Fjærsopp Kystskriftlav
Hornsopp Kystdogglav
Hårseigsopp Theleopsis rubella
Røykkøllesopp Pachyphiale carneola
Hornskinn Megaspora pachycarpa
Skeletocutis lenis Hodeskoddelav

Rødlistearter i østre del

Gruppe Artsnavn Gruppe Artsnavn
Fugler Fjellvåk Karplanter Brudespore
Hubro Brunskjene
Kongeørn
Storlom
Steinskvett