Startsiden / Nyheter / Venstre alene for Preikestolen nasjonalpark

Venstre alene for Preikestolen på Stortinget

Preikestolen

Stortinget behandlet i april et forslag fra Venstre om å opprette Preikestolen nasjonalpark, uten å gi direkte støtte til forslaget. Selv om Venstre ble stående alene, er det nok positive signaler til at det er grunn til å være optimist. -Vi skal klare å få vernet dette unike naturområdet for ettertiden, sier Venstres Helge Solum Larsen.

Miljøvernminister Erik Solheim skriver i brev til Stortinget at han er enig med Venstre i at Preikestolenområdet har store kvaliteter: - Dette er et storslått fjordlandskap med landskapsgradient fra fjord til hei og med flere verdifulle plante- og dyrearter. I tillegg finner vi kulturminner og verdifull kulturmark knyttet til eldre gårdsbruk og stølsdrift. Mot øst går området dessuten inn mot et viktig villreinområde.

- Norsk institutt for naturforskning har foretatt en naturfaglig evaluering av norske verneområder,(NINA rapport nr 535). Denne vurderer nå Miljøverndepartementet sammen med Direktoratet for naturforvaltning for å avklare om og eventuelt i hvilken grad det bør settes i gang nye helhetlige verneplanprosesser, fortsetter Solheim.

- Jeg vil derfor vurdere et eventuelt vern av Prekestolområdet som nasjonalpark i lys av de konklusjoner som trekkes av rapporten, og om det lokalt er ønske om å starte en slik prosess. skriver Solheim.

- Venstre vil på grunnlag av dette ta initiativ til lokale prosesser slik vi får gitt sentrale myndigheter de nødvendige signalene om at vern her er nødvendig og riktig, sier Solum Larsen.

Svar fra miljøvernminister Erik Solheim

Stortingets energi og miljøkomitè sine merknader til saken

Venstre sin kommentar til Stortingets behandling

Debatten i Stortinget 5. april 2011